menu

OBCHODNÉ PODMIENKY

  

  Všeobecné zmluvné podmienky  súvisiace s poskytovaním  webhostingových  služieb

 

I. Úvodné ustanovenia

Ing Peter Čeklovský, PC studio so sídlom Horovce 213 , 072 02 Horovce, prevádzka Štefánikova 62, 071 01 Michalovce, Zapísaný v: živnostenskom registri sp.č.: Žo – 97/11833/SM, reg.č.: 1735/97, IČO: 35024607, IČ DPH: SK1020666097 (ďalej len "Poskytovateľ") je firma oprávnená na poskytovanie webhostingových a s tým súvisiacich služieb.

„Zákazník“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá objednáva službu prostredníctvom záväznej objednávky v  písomnej alebo elektronickej forme.  

Všeobecné zmluvné podmienky spolu so  záväznou objednávkou vymedzujú obsah zmluvného vzťahu medzi poskytovateľom a zákazníkom.

Pre účely záväznej objednávky a týchto všeobecných podmienok  o poskytnutí služieb súvisiacich s webhostingom  boli použité nasledujúce pojmy :

"Záväzná objednávka" spolu so Všeobecnými zmluvnými podmienkamije zmluvou o poskytovaní webhostingových služieb, ktorá sa uzatvára medzi Poskytovateľom a zákazníkom a ktorej neoddeliteľnou súčasťou sú tieto Všeobecné zmluvné podmienky a Cenník služieb súvisiacich s poskytovaním webhostingových služieb .

"Server" je počítač trvalo pripojený k sieti Internet, vybavený súborom hardvérových a softvérových prostriedkov, na ktorom sú umiestnené www stránky zákazníkov a iné služby súvisiace s poskytovaním webhostingových služieb.

"Doména" je jednoznačné meno počítača, počítačovej siete alebo v našom prípade www stránky umiestnenej na serveri. Napríklad www.skweby.sk.

"E-mail" (elektronická pošta) sa rozumie služba, pomocou ktorej môže zákazník posielať a prijímať správy v elektronickej forme.

"Mail server" sa rozumie súbor hardvérového a softvérového vybavenia, ktoré zabezpečuje správnu činnosť a spravovanie elektronickej pošty.

"Registráciou domény" sa rozumie sprostredkovanie zaregistrovania domény zákazníka pracovníkom poskytovateľa u správcov domén.

"World wide web" alebo "www" sa rozumie distribuovaný multimediálny hypertextový systém umožňujúci pohyb po zdrojoch v Internete.

"Diskovým priestorom" sa rozumie diskový priestor na serveri poskytovateľa s kapacitou uvedenou v  popise objednanej služby.

"Warez" predstavuje nelegálne nadobudnutý alebo ponúkaný softvér alebo dátové súbory obsahujúce umeleckú tvorbu chránenú zákonom o duševnom vlastníctve alebo autorskými právami (napr. knihy, filmy, hudbu), nelegálne nadobudnuté alebo ponúkané prístupové práva na využitie softvéru, či návody na nelegálne získanie softvéru alebo iných dát chránených zákonom o duševnom vlastníctve alebo autorskými právami.

 

II. Záväzné objednanie služieb

Záujemca o webhostingové a iné služby poskytovateľa má právo na uzavretie záväznej objednávky s poskytovateľom, ktorej neoddeliteľnou súčasťou sú aj tieto Všeobecné zmluvné podmienky. Zmluva sa uzatvorí písomne v prevádzke poskytovateľa alebo na inom dohodnutom mieste. Ďalšou možnosťou je možnosť uzatvorenia záväznej objednávky vyplnením objednávkového formuláru na stránke www.skweby.sk. Zákazníkovi budú poskytnuté služby na základe tejto záväznej objednávky a bude mu následne prostredníctvom pošty zaslaná Zmluva v písomnom vyhotovení, len v  prípade elektronickej objednávky. Zákazník je povinný zmluvu do 10 dní od jej doručenia podpísať a odoslať späť na adresu poskytovateľa. V prípade, že tak zákazník neurobí, objednaná služba môže byť zrušená.

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, ak sa zmluvné strany nedohodli inak.

Zmluvu podpisuje priamo zákazník, jeho splnomocnený alebo zákonný zástupca. Splnomocnený zástupca je povinný preukázať svoje oprávnenie písomným plno mocenstvom s overeným podpisom splnomocniteľa. Zákonný zástupca je povinný preukázať sa originálom alebo overenou kópiou príslušného rozhodnutia alebo osvedčenia štátneho alebo iného orgánu. U právnickej osoby podpisuje zmluvu jej štatutárny orgán právoplatne zapísaný do príslušného obchodného alebo iného zákonom určeného registra, alebo iné osoby na to oprávnené podľa príslušných právnych predpisov, prípadne osoby nimi písomne splnomocnené s overeným podpisom splnomocniteľa.

 

III. Rozsah poskytovania služieb

Zákazník si prostredníctvom zmluvy objednáva u poskytovateľa jeden z balíkov webhostingových služieb alebo z iných služieb, ktoré sú presne uvedené a špecifikované v prílohe „Všeobecných zmluvných podmienok“.

Registráciu domény (doménového mena) poskytuje poskytovateľ za registračný poplatok uvedený v Cenníku domén, ktorý je súčasťou zmluvy. Registrácia domény sa riadi pravidlami a politikami vydanými príslušným správcom domény najvyššej úrovne.

 

IV. Práva a povinností zmluvných strán

Poskytovateľ zabezpečí nepretržité poskytovanie dátového priestoru a  sprístupnenie jeho obsahu v  počítačovej sietí Internet a služby world wide web. Rovnako sa poskytovateľ zaväzuje na nepretržité poskytovanie všetkých ostatných služieb objednaných a špecifikovaných v zmluve.

Poskytovateľ zabezpečí technický dohľad a servis súvisiaci so zabezpečením prevádzky všetkých objednaných služieb pre zákazníka.

Poskytovateľ má právo uskutočniť na serveroch a ostatných zariadeniach plánovanú odstávku a to v rozsahu nevyhnutnom na uskutočnenie potrebných bezpečnostných upgradov softvéru a údržby a výmeny hardvéru.

Zákazník sa zaväzuje platiť poplatky súvisiace s využívaním objednaných služieb podľa článku VI. tejto zmluvy.

Zákazník má právo vybrať si ľubovoľnú doménu z ponuky poskytovateľa v súlade s pravidlami registrácie domén, ktoré vydáva príslušný správca domény najvyššej úrovne. Poskytovateľ po prijatí príslušného poplatku od zákazníka zabezpečí registráciu a prevádzku zákazníkom zvolenej domény v súlade so službami, objednanými zákazníkom. Zákazník nadobúda všetky dispozičné práva na ním zvolené doménové meno. Poskytovateľ je technickým správcom domény.

Všetky služby poskytované poskytovateľom môžu byť využívané v rámci zákonov  Slovenskej republiky. Zákazník plne zodpovedá za technickú a obsahovú správnosť prideleného diskového priestoru. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za škodu voči zákazníkovi alebo tretím osobám, spôsobenú konaním zákazníka v rozpore so zákonom alebo s touto zmluvou.

Zákazník sa zaväzuje neumiestňovať na objednaný diskový priestor nasledujúci obsah:

stránky  nadmerne preťažujúce linky a stroje, na ktorých sú prevádzkované.

erotický a pornografický materiál ,

warez stránky alebo stránky propagujúce warez

www stránky ponúkajúce dáta chránené zákonom o duševnom vlastníctve, autorskými právami alebo patentmi bez súhlasu autora.

stránky   zameriavajúce sa na spam,

dáta, ktoré nie sú v súlade s právnym poriadkom SR, najmä propagujúce fašizmus, rasizmus, pedofíliu, alebo inak orientovaný obsah, ktorý by bol v rozpore s Listinou základných práv a slobôd.

Zákazník sa zaväzuje, že:

nebude používať informácie získané prostredníctvom služby, pokiaľ sú tieto informácie chránené zákonom o duševnom vlastníctve, autorskými právami alebo patentmi,

nebude sa neoprávnene pokúšať preniknúť do prístupových účtov iných zákazníkov alebo do systému poskytovateľa,

Ak zákazník nedodrží zmluvné podmienky a umiestni na server obsah uvedený v  bode 7, článku IV.,  tejto zmluvy, zaväzuje sa uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 330 EUR. Zároveň uhradí všetky náklady súvisiace s nadmerným prenosom dát ako aj iné náklady, vyplývajúce poskytovateľovi z nedodržania zmluvných podmienok zákazníkom.

Nedodržanie ustanovenia v  bode 7, článku IV. tejto zmluvy zakladá poskytovateľovi právo na okamžité zastavenie poskytovania objednanej služby.

K zmene v osobe zákazníka  môže dôjsť iba na základe písomného dodatku k platnej  Zmluve.

Zákazník nie je oprávnený poskytovať za odplatu alebo bezplatne služby poskytované poskytovateľom tretej osobe bez písomného súhlasu poskytovateľa.

Poskytovateľ zákazníkovi neručí za žiadne prípadné škody alebo ušlý zisk spôsobené výpadkom, nefunkčnosťou alebo čiastočnou nefunkčnosťou služby.

 

V. Cena a platobné podmienky

Zákazník sa zaväzuje platiť poskytovateľovi poplatky za poskytnuté služby vo výške podľa aktuálneho Cenníka služieb súvisiacich s webhostingovými službami.

Poplatky sú splatné štvrťročne, polročne alebo ročne vopred, ak nie je v zmluve dohodnuté inak. Poskytovateľ ich bude účtovať faktúrami alebo predfaktúrami so splatnosťou 14 dní odo dňa vystavenia.

Pokiaľ zákazník nezaplatí faktúru včas, vyhradzuje si poskytovateľ právo účtovať zákazníkovi úrok z omeškania vo výške 0,05% za každý deň omeškania. Ak zákazník nesplní svoju povinnosť ani do 15 dní po splatnosti faktúry (resp. predfaktúry), má poskytovateľ právo pozastaviť poskytovanie služieb. Pozastavenie poskytovania služieb nezakladá zákazníkovi nárok na vrátenie zaplateného poplatku.

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť zákazníkovi zľavu vo výške 1/30 mesačného paušálu za každý deň, v ktorom mu neposkytne služby dlhšie ako 5 hodín. V prípade, že v priebehu kalendárneho mesiaca bolo 10 a viac dní, v ktorých neboli dlhšie než 5 hodín poskytnuté služby dohodnutým spôsobom, má zákazník nárok na zľavu vo výške 100 percent mesačného poplatku. Zľavy sa poskytujú iba na základe písomnej reklamácie zákazníkom, ktorá je doručená do 15 dní odo dňa, kedy k neposkytnutiu došlo. Zľava sa poskytne na ďalší mesačný poplatok dopredu.

 

VI. Osobitné ustanovenia

Svojim podpisom zákazník prejavuje súhlas so spracovaním a uchovávaním svojich osobných údajov poskytovateľom pre potreby fakturácie a správy zákazníckych účtov. Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude držať osobné údaje zákazníka v tajnosti a neposkytne ich žiadnej tretej strane, okrem týchto prípadov:

poskytnutie údajov o zákazníkovi centrálnemu registrátorovi príslušnej domény, nevyhnutné pre správny priebeh registračného procesu objednanej domény,

poskytnutie nevyhnutných údajov o zákazníkovi zmluvnému partnerovi poskytovateľa, ktorý sa z poverenia poskytovateľa zaoberá vymáhaním pohľadávok poskytovateľa - a to len v prípade, že sa zákazník dopustí porušenia zmluvy a nezaplatí poskytovateľovi poplatok po dobu viac ako 60 dní odo dňa splatnosti vystavenej predfaktúry alebo faktúry. V takomto prípade budú údaje o zákazníkovi použité zmluvným partnerom poskytovateľa a to len na účely vymáhania pohľadávky.

Poskytovateľ si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť bez súhlasu zákazníka tieto Všeobecné zmluvné podmienky a Cenník služieb súvisiacich s webhostingovými službami.

Poskytovateľ je povinný o zmene Všeobecných zmluvných podmienok alebo Cenníka služieb súvisiacich s webhostingovými službami informovať zákazníka najneskôr 30 dní pred dňom nadobudnutia účinnosti zmeny. Po doručení príslušného upovedomenia o zmene Všeobecných zmluvných podmienok alebo Cenníka služieb súvisiacich s webhostingom má zákazník právo zmluvu z tohto dôvodu vypovedať, najneskôr však 20 dní po doručení upovedomenia. Výpovedná lehota v takomto prípade uplynie ku dňu nadobudnutia platnosti príslušnej zmeny Všeobecných zmluvných podmienok alebo Cenníka služieb súvisiacich s webhostingom.

Zákazník súhlasí so zasielaním dokumentov v elektronickej podobe bez overeného podpisu.

Po uzavretí zmluvy je zákazník povinný písomne oznámiť každú zmenu adresy na doručovanie. Až do okamihu doručenia oznámenia o zmene adresy sa považuje za adresu určenú na doručovanie adresa, ktorá bola poskytovateľovi oznámená ako posledná.

V prípade písomností a upomienok zasielaných prostredníctvom pošty na adresu uvedenú v zmluve, sa na účely týchto Všeobecných zmluvných podmienok považujú tieto písomnosti za doručené zákazníkovi, ak:

prijímateľ odoprel prijatie zásielky,

zásielka nebola na pošte vyzdvihnutá v určenej odbernej lehote alebo

nebolo možné užívateľa na adrese uvedenej v zmluve nájsť.

 

VII. Skončenie zmluvy

Zmluva zaniká:

Písomnou dohodou zmluvných strán.

Výpoveďou jednej zo zmluvných strán. Ktorákoľvek zo strán tejto zmluvy je oprávnená túto zmluvu vypovedať písomnou výpoveďou druhej zmluvnej strane. Výpovedná doba je 3 mesiace a začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.

Odstúpením od zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť s okamžitou platnosťou, ak zákazník buď veľmi závažne alebo opakovane porušuje túto zmluvu.

Smrťou alebo zánikom zákazníka.

 

VIII. Záverečné ustanovenia

 

Vzťahy, ktoré neupravuje táto zmluva sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a platnými právnymi predpismi.

 

Registračné číslo pridelené  Úradom na ochranu osobných údajov SR  pre informačný systém  "webhostingové služby" :  201415557

 

V Michalovciach  11. 11. 2012